Wiki

Beginselverklaring

De beginselverklaring is een bindend document waarin het individu grote vrijheid wordt gelaten. Het is uitdrukkelijk geen belijdenis: uitdrukkingen als “ik geloof” komen er niet in voor. De beginselverklaring is niet meer, maar ook niet minder dan een omschrijving van wat de geloofsgemeenschap van de Remonstranten wil zijn. Zij is te vergelijken met de omschrijving van de doelstelling van bijvoorbeeld een muziekvereniging, die stelt dat deze getrouw aan de beginselen van de muziek wil musiceren. Met ondertekening van de verklaring geef je aan de doelstelling en het beginsel te onderschrijven. Iemand die de remonstrantse beginselverklaring ondertekent, spreekt daarmee dan ook de wil. (Lees verder)

Plaatsbepaling en verklaring van uitgangspunten

Vanuit de remonstrantse deelname aan de internationale oecumene is gebleken dat een nadere formulering van (enkele) belangrijke kernwaarden en overtuigingen van De Remonstrantse Broederschap van groot belang is. Na het besluit van de AV van Bestuur van 2011 om een verklaring van uitgangspunten op te stellen heeft de voorbereidingscommissie een ontwerp gemaakt waarbij zij ook het –mogelijk- gebruik in de Nederlandse oecumenische context heeft betrokken. De verklaring beoogt (op kernpunten) aan te geven vanuit welke visie remonstranten kerk willen zijn te midden van andere kerken, religies en de samenleving in het algemeen. Zij richt zich tot haar partners in buiten-. (Lees verder)

Geschiedenis Remonstrantse Gemeente Twente

De geschiedenis De Remonstrantse Gemeente Twente is één van de 47 remonstrantse gemeenten in Nederland en maakt deel uit van de Remonstrantse Broederschap (lees:kerk), één van de oudste protestantse kerken in Nederland. Deze is ontstaan in 1619 toen een groep predikanten die er een ondogmatische geloofsopvatting op nahield, uit de gereformeerde (lees:hervormde) kerk werd gezet. Door de eeuwen heen hebben remonstranten belangrijke bijdragen geleverd aan de vernieuwing van de theologie en het maatschappelijk leven. De remonstranten doen van harte mee in de Nederlandse oecumene en de wereldoecumene. In Twente vond men vroeger nauwelijks of geen remonstranten. De industrialisatie bracht een. (Lees verder)