Beginselverklaring

roots alt tekst

De beginselverklaring is een richtinggevend document waarin het individu grote vrijheid wordt gelaten. Het is uitdrukkelijk geen belijdenis: uitdrukkingen als “ik geloof” komen er niet in voor. De beginselverklaring is niet meer, maar ook niet minder dan een omschrijving van wat de geloofsgemeenschap van de Remonstranten wil zijn. Zij is te vergelijken met de omschrijving van de doelstelling van bijvoorbeeld een muziekvereniging, die stelt dat deze getrouw aan de beginselen van de muziek wil musiceren.

Met ondertekening van de verklaring geef je aan de doelstelling en het beginsel te onderschrijven. Iemand die de remonstrantse beginselverklaring ondertekent, spreekt daarmee dan ook de wil uit om deel uit te maken van de Remonstrantse Broederschap.

De beginselverklaring luidt:

De Remonstrantse Broederschap is een geloofsgemeenschap die,
geworteld in het evangelie van Jezus Christus
en getrouw aan haar beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid,
God wil eren en dienen.